Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna je sociální služba dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 67. Jedná se o službu sociální prevence.

Na provoz služby Sociálně terapeutické dílny finančně přispívá:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, v rámci Podprogramu 1

- Statutární město Přerov      

Cílovou skupinou sociálně terapeutické dílny jsou osoby se zdravotním postižením ohrožené sociální exkluzí bez rozdílů zdravotního postižení.
Vzhledem ke zdravotnímu postižení dochází u těchto osob ke kumulaci handicapů – zdravotní znevýhodnění, nízké vzdělání, žádné pracovní zkušenosti a v důsledku toho nemožnost pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce ani na chráněném pracovišti. Z toho vyplývá jejich dlouhodobá sociální izolace.
Zapojením se do služby sociálně terapeutické dílny přispěje tato činnost uživatelům služby k jejich seberealizaci, získání sebedůvěry, rozvoji schopností a dovedností a tím zlepšení kvality jejich života.

Co je naším posláním?

Sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Cílem naší práce je:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních nácviků a dovedností
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Účelem je poskytování služeb, které nabízejí rozvoj a posilování pracovních návyků a dovedností osobám s postižením. Služba se uživatelům poskytuje v pracovní dny.

Komu poskytujeme naše služby:

Cílová skupina služby: služby jsou poskytovány osobám se zdravotním postižením ve věku 18-64 let.

Služba není určena:

 • lidem s diagnostikovaným agresivním chováním
 • lidem závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách

Co vám můžeme nabídnout:

 • práce s keramikou, šití a zhotovování výrobků
 • účast na poznávacích návštěvách Přerova a okolí
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Veškeré služby Sociálně terapeutické dílny jsou uživatelům služby poskytovány bez úhrady.

Čas poskytování služby:

Pondělí – pátek : 7:00 – 15:00

Principy služby:

 • diskrétnost
 • respektování uživatelů
 • individuální přístup k uživateli

Kde nás najdete:

Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s.
Bohuslava Němce č. 4
Přerov 750 02

Kontakty:

Sociálně terapeutická dílna
Tel. : 581 207 238
Tel. : 739 007 574 
e-mail : mostkzivotu@volny.cz

Poznávací návštěvanávštěva - Velikonoční salon Návštěva - Galerie Přerov       

Loučení s létem v Kokorách"Den přátelství" ve Vlkoši Nová lávka U tenisu