O nás

Sdružení Most k životu

Jsme nestátní nezisková organizace působící v sociální oblasti, jejímž cílem je integrace osob se zdravotním postižením bez rozdílu věku, typu a stupně postižení do společnosti.

V roce 2016 jsme změnili z důvodu nové právní úpravy, přijetí nového občanského zákoníku 89/2012 Sb., právní formu a nově se jmenujeme Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s.

Svou činnost Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. zahájilo v roce 1998 a do dnešních dnů se snaží s minimálními finančními prostředky plnit svoje cíle. Usilujeme o to, aby děti, mládež i dospělé osoby se zdravotním postižením mohly žít ve své rodině, se svými kamarády a s námi všemi v našem městě.

V roce 1999 zahájila činnost chráněná dílna, poslední změnou v zákonu o zaměstnanosti byla chráněná dílna přejmenována na chráněná pracovní místa ( CHPM), ve kterém zaměstnává zdravotně postižené bez rozdílu zdravotního postižení i s těžkým mentálním postižením. Hlavním cílem CHPM je podporovat sebedůvěru a seberealizaci zaměstnanců, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a prostřednictvím zaměstnání předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

V chráněných dílnách pracuje celkem 8 osob zdravotně postižených  a 1 asistentka.

Sociálně terapeutická dílna zahájila činnost v roce 2007. Jedná se o registrovanou sociální službu dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., registrace KÚ Olomouckého kraje č.j. KUOK/8466/2017. Je určena osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením  bez rozdílu zdravotního postižení. Cílem je jejich integrace do společnosti. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z  důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem je pravidelná a dlouhodobá podpora, zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociální pracovní terapie, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
Služba je uživatelům poskytována bez úhrady.

Kapacita služby : 8 uživatelů

Pokud máte zájem o poskytování služby Sociálně terapeutické dílny  kontaktujte Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. osobně nebo telefonicky na tel. č. : 739 007 574 nebo 581 207 238.

V roce 2006 zahájila činnost Agentura podporovaného zaměstnávání Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. – od roku 2007 Sociální rehabilitace formou podporovaného zaměstnávání ,nyní Sociální rehabilitace , jejíchž služeb využívají zdravotně postižené osoby, které hledají možnost zaměstnání na otevřeném trhu práce. Jedná se o registrovanou sociální službu dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., registrace KÚ Olomouckého kraje č.j. KUOK/8466/2017. S uživateli pracujeme individuálně i skupinově v tzv. Job Klubu, který se schází 2 x měsíčně.
Služba je uživatelům poskytována bez úhrady.
Kapacita služby : 25 ambulantní + 5 terénní

V roce 2016 jsme poskytli službu 28 zdravotně postiženým osobám. Pracovní uplatnění se podařilo najít 8 uživatelům služby.         

V roce 2017 se podařilo najít  pro 12 uživatelů zaměstnání  a 2 uživatelům se podařilo zajistit zlepšení finanční situace v rámci veřejné  služby .

V roce 2018 se podařilo zajistit pro 5 uživatelů zaměstnání, 2 uživatelé  nastoupili  na rekvalifikační kurz a 2 uživatelům zajistit  plný invalidní důchod.

Pokud máte zájem o poskytování služby Sociální rehabilitace kontaktujte prosím Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s.,  osobně nebo telefonicky na tel. : 739 007 626  nebo  581 332 034.