Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00064
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2012
Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2015
Celkové náklady v Kč: 107 862 660,00
Výše dotace ESF: 91 683 261,00
Výše dotace ze státního rozpočtu: 16 179 399,00
Podíl Olomouckého kraje: 0,00
Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Prohlášení příjemce dotace
bylo podepsáno dne 31. 8. 2012.
Předmětem projektu je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb
z oblasti sociální prevence (azylové domy §57 a sociální rehabilitace §70) a
jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním
vyloučením na celém území Olomouckého kraje.
Hlavním cílem projektu je poskytování sociálních služeb osobám sociálně
vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje.
Bude kladen důraz zejména na posílení kontrolní činnosti z důvodu akcentování
kvality zajištění sociálních služeb, a tím vytvoření podmínek pro zajištění podpory a
pomoci okruhu osob za účelem sociální inkluze a prevence sociální exkluze osob na
území Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na podporu poskytování následujících
sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů: Azylové domy pro muže a ženy a azylové domy pro rodiny
s dětmi (§57) a sociální rehabilitace (§70).
Zpracovala: Mgr. Lenka Petrásková
l.petraskova@kr-olomoucky.cz
tel: 585 508 475